Ascultă Online Radio Cernăuți

13 ian. 2014

Іван Попеску: На майданах можна озвучувати проблеми, але вирішувати їх потрібно у Верховній Раді


Народні депутати від опозиції під час своїх мітингів можуть скільки завгодно говорити про економічні і політичні проблеми в Україні, але вирішувати їх потрібно за допомогою діалогу і законотворчої діяльності у Верховній Раді. Про це заявив народний депутат, член парламентської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Іван Попеску, виступаючи на мітингу на площі Конституції в Маріїнському парку столиці, де активісти і прихильники ПАРТІЇ РЕГІОНІВ вимагають невідкладно прийняти державний бюджет на 2014 рік.
«Верховна Рада України повинна прийняти державний бюджет. Саме з цією вимогою під стінами парламенту зібрався мітинг. Ремонт доріг, модернізація підприємств, розвиток культури – на все це у бюджеті передбачені кошти. І щоб їх виділити, необхідно затвердити головний фінансовий документ країни», - зазначив Іван Попеску.
«Ми можемо озвучувати проблеми на майданах, але вирішувати їх потрібно у Верховній Раді. Адже саме в парламенті приймаються закони, які впливають на життя українців. І я впевнений, що у четвер ми приймемо держбюджет. Україні потрібні стабільність та мир, а для цього парламентарії повинні почати працювати», - підсумував він.
Прес-служба ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
14 января 2014 14:17
: На майданах можно озвучивать проблемы, но решать их нужно в Верховной Раде
Народные депутаты от оппозиции во время своих митингов могут сколько угодно говорить об экономических и политических проблемах в Украине, но решать их нужно с помощью диалога и законотворческой деятельности в Верховной Раде. Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции ПАРТИИ РЕГИОНОВ Иван Попеску, выступая на митинге на площади Конституции в Мариинском парке столицы, где активисты и сторонники ПАРТИИ РЕГИОНОВ требует безотлагательно принять государственный бюджет на 2014 год.
«Верховная Рада Украины должна принять государственный бюджет. Именно с этим требованием под стенами парламента собрался митинг. Ремонт дорог, модернизация предприятий, развитие культуры – на все это в бюджете предусмотрены средства. И чтобы их выделить, необходимо утвердить главный финансовый документ страны», - отметил Иван Попеску.
«Мы можем озвучивать проблемы на майданах, но решать их нужно в Верховной Раде. Ведь именно в парламенте принимаются законы, которые влияют на жизнь украинцев. И я уверен, что в четверг мы примем госбюджет. Украине нужны стабильность и мир, а для этого парламентарии должны начать работать», - подытожил он.
Пресс-служба ПАРТИИ РЕГИОНОВ
13 January 2014 17:46
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I. Popescu: Opposition should work in Parliament, not on squares

MP, member of the PARTY OF REGIONS parliamentary faction I. Popescu called on the opposition to participate in the consideration of the state budget of Ukraine and to work in the Parliament, not on squares. He said this during his speech on the rally near Parliament, participants of which demand the Parliament to urgently adopt the state budget for 2014.
According to I. Popescu, to ensure stability in the country the Verkhovna Rada should adopt the state budget.
"We have to adopt the budget. We must at the Committee level in each direction, in each industry to write the budget for this year in order people could live better than before. We must create the conditions for economic modernization, because we cannot join the European Union without this. We want to have visa-free regime (with the EU) in order not only Europeans could come to us, but in order we could without problems and without visas travel to Europe," the MP said.
"We appeal to the opposition to come to Parliament in order we could work here, and not on the squares," he stressed.
The politician also reminded that the adoption of the basic European integration laws was carried out by MPs from the PARTY OF REGIONS. "I want to remind you that the PARTY OF REGIONS voted in favour of the Criminal Procedure Code, which gives more rights to people. The opposition did not. When it was time to vote for the law on legal profession, the PARTY OF REGIONS again gave votes. When it was time to vote for the law on prosecutor’s office, the PARTY OF REGIONS voted again. It is good to speak on squares and to say that "we are in favour of European integration", but when there is a need to vote in the session hall, they (representatives of the opposition -ed.) do not vote," he said.
Press Service of the PARTY OF REGIONS

Іван Попеску: Опозиція повинна працювати у парламенті, а не на майданах

Народний депутат, член парламентської фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ Іван Попеску звернувся до представників опозиції із закликом взяти участь у роботі і розгляді Державного бюджету України і працювати у стінах парламенту, а не на майданах. Про це він сказав під час виступу на мітингу біля ВР із вимогою до Верховної Ради невідкладно прийняти державний бюджет на 2014 рік.
За словами Івана Попеску, для того, щоб забезпечити стабільність у державі, Верховна Рада повинна прийняти державний бюджет.
«Ми повинні прийняти бюджет. Ми повинні на рівні комітетів по кожному напрямку, по кожній галузі розписати бюджет для того, щоб цього року люди жили краще, ніж минулого. Ми повинні створити умови для модернізації економіки, тому що без цього ми не зможемо вступити до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб у нас (із ЄС) був безвізовий режим, щоб не тільки європейці могли до нас приїжджати, щоб і ми могли без проблем і без віз їздити у Європу», - зазначив парламентарій.
«Ми звертаємося до представників опозиції, щоб вони прийшли у парламент, щоб ми працювали тут, а не на майданах», - додав він.
Політик також нагадав, що прийняття основних євроінтеграційних законів було здійснено силами депутатів від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. «Я хочу нагадати, що саме фракція ПАРТІЇ РЕГІОНІВ голосувала за прийняття Кримінального процесуального кодексу, який дає більше прав людям. Опозиція цього не зробила. Коли треба було голосувати за закон про адвокатуру та адвокатську діяльність, знову ПАРТІЯ РЕГІОНІВ дала голоси. Коли треба було голосувати за закон про прокуратора, знову ПАРТІЯ РЕГІОНІВ проголосувала. Добре виступати на майдані і говорити, що «ми за європейську інтеграцію», а коли потрібно голосувати у сесійній залі, вони (опозиціонери. - Ред.) не голосують», - підсумував він.

 

Иван Попеску: Оппозиция должна работать в парламенте, а не на майданах

Народный депутат, член парламентской фракции ПАРТИИ РЕГИОНОВ Иван Попеску обратился к представителям оппозиции с призывом принять участие в работе и рассмотрении Государственного бюджета Украины и работать в стенах парламента, а не на майданах. Об этом он сказал во время выступления на митинге возле ВР с требованием к Верховной Раде неотложно принять государственный бюджет на 2014 год.
По словам Ивана Попеску, для того, чтобы обеспечить стабильность в государстве, Верховная Рада должна принять государственный бюджет.
«Мы должны принять бюджет. Мы должны на уровне комитетов по каждому направлению, по каждой отрасли расписать бюджет для того, чтобы в этом году люди жили лучше, чем в прошлом. Мы должны создать условия для модернизации экономики, потому что без этого мы не сможем вступить в Европейский Союз. Мы хотим, чтобы у нас (с ЕС) был безвизовый режим, чтобы не только европейцы могли к нам приезжать, чтобы и мы могли без проблем и без виз ездить в Европу», - отметил парламентарий.
«Мы обращаемся к представителям оппозиции, чтобы они пришли в парламент, чтобы мы работали тут, а не на майданах», - добавил он.
Политик также напомнил, что принятие основных евроинтеграционных законов было осуществлено силами депутатов от ПАРТИИ РЕГИОНОВ. «Я хочу напомнить, что именно фракция ПАРТИИ РЕГИОНОВ голосовала за принятие Уголовного процессуального кодекса, который дает больше прав людям. Оппозиция этого не сделала. Когда нужно было голосовать за закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, снова ПАРТИЯ РЕГИОНОВ дала голоса. Когда нужно было голосовать за закон о прокураторе, снова ПАРТИЯ РЕГИОНОВ проголосовала. Хорошо выступать на майдане и говорить, что «мы за европейскую интеграцию», а когда нужно голосовать в сессионном зале, они (оппозиционеры. – Ред.) не голосуют», - подытожил он.
ОтветитьОтветить всемПереслать

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu