Ascultă Online Radio Cernăuți

14 mai 2015

Micul trafic de frontieră / Про малий прикордонний рух


Tip: Comunicat de presă
Data: 14.05.2015
Ministerul Afacerilor Externe salută intrarea în vigoare, la data de 14 mai 2015, a Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la data de 2 octombrie 2014, de către Prim-miniştrii celor două ţări, Victor Ponta şi Arsenii Iaţeniuk.
Noul instrument juridic facilitează considerabil regimul călătoriilor în regiunile limitrofe frontierei comune a celor două țări vecine, în beneficiul locuitorilor acestor zone.
Extinderea cadrului juridic bilateral prin acest acord ilustrează deschiderea și nivelul remarcabil atins în prezent de relațiile dintre România și Ucraina.
Din punct de vedere procedural, intrarea în vigoare a Acordului va fi urmată de o serie de formalități tehnice necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acestuia. Înmânarea primelor permise de mic trafic de frontieră eliberate în baza Acordului va avea loc în viitorul apropiat, în cadrul unei ceremonii organizate în zona de frontieră, în prezența miniștrilor afacerilor externe ai celor două state. Bogdan Aurescu si Pavlo Klimkin au salutat în cadrul unei discuţii de ieri, în marja ministerialei de externe a NATO (Antalya) intrarea în vigoare a Acordului şi au discutat detalii legate de înmânarea primelor permise.
Informații suplimentare:
Acordul reglementează condiţiile de desfăşurare a micului trafic de frontieră, respectiv a trecerii frecvente a frontierei de stat româno-ucrainene de către rezidenţii din zona de frontieră a României sau a Ucrainei care intenţionează să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 luni de şedere neîntreruptă.
Acordul se aplică locuitorilor unei zone de 30 km situate de o parte şi de alta a frontierei comune, zonă care poate fi însă extinsă la maximum 50 de km de linia de frontieră în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care se întind dincolo de limita celor 30 de km.
De prevederile Acordului beneficiază toate persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră a României sau Ucrainei. Acestor persoane li se adaugă şi soţul/soţia, copiii minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc de mai puţin de 3 ani în zona de frontieră. Aproximativ 2 milioane de cetăţeni români şi ucraineni de pe o parte si alta a frontierei pot fi potenţialii beneficiari ai acestui Acord. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Anunt privind Acordul de mic trafic. Varianta in limba ucraineana.

https://youtu.be/GnaasGXlUBI
(UA)Набуття чинності
Угоди між Урядом Румунії та Кабінетом Міністрів України про малий прикордонний рух

Міністерство закордонних справ Румунії вітає набуття чинності 14 травня 2015 року, Угоди між Урядом Румунії та Кабінетом Міністрів України про малий прикордонний рух, підписаної у Києві, 2 жовтня 2014, прем'єр-міністрами обох країн, Віктором Понта та Арсенієм Яценюком.
Новий правовий інструмент значно розширить режим подорожей до сусідніх повітів спільного кордону двох сусідніх країн, відповідно до інтересів жителів цих територій.
Розширення двосторонньої договірно-правової бази з цією угодою відображає відкритість і досягнутий рівень, на даний час, відносини між Румунією та Україною.
З процедурної точки зору, набуття чинності Угоди буде супроводжуватись серією технічних формальностей, необхідних для реалізації його положень. Вручання перших дозволів малого прикордонного руху, виданих відповідно до Угоди відбудеться найближчим часом, під час церемонії в прикордонні, за присутності міністрів закордонних справ двох країн.
Богдан Ауреску та Павло Клімкін вітали, 13 травня 2015 року, в межах міністерського обговорення зовнішних відносин НАТО, в Анталії, набуття чинності договору і обговорили деталі вручення дозволів малого прикордонного руху.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:
Угода, регулює умови місцевого прикордонного руху, а саме регулярні переходи румуно-українського державного кордону жителями прикордонних територій Румунії та України, які мають наміри перебувати в прикордонні іншої держави, в соціальних, культурних, родинних або економічних цілях, на період, що не перевищує трьох місяців безперервного перебування.
Угода поширюється на жителів які проживають в прикордонні, в межах 30 км по обидва сторони спільного кордону, але може бути розширеною максимум до 50 км від лінії кордону для адміністративно-територіальних одиниць, які простягаються за межі 30 км.
Передбачення Угоди приносить користь громадянам, що живуть на законних підставах, протягом мінімум 3 років, в прикордонних територіях Румунії та України. До цих осіб додаються чоловік/дружина, неповнолітні діти або дорослі утриманці (у тому числі усиновлені), навіть якщо вони живуть менше трьох років в прикордонні. Близько 2 млн румунських та українських громадян по обидві сторони кордону можуть бути потенційними бенефіціарами цієї угоди.

SURSA; http://cernauti.mae.ro/node/258

http://vidido.ua/index.php/pogliad/article/perelik_naselenih_punktiv_meshkanci_jakih_mozhut_izditi_do_rumunii_bez_viz/                                                                                                         


Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și
de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei


Art. 1.Conținutul actelor și documentelor necesare pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră

(1) Permisul de mic trafic de frontieră (PMT) se eliberează străinilor rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei în condițiile și pentru scopurile prevăzute în Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev, la 2 octombrie 2014, denumit în continuare Acord, în conformitate cu dispozițiile prezentei Proceduri, pe baza actelor și documentelor prevăzute la alin.(2)-(8), după caz.
(2) Formularul de cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Procedură, se completează şi se semnează în interiorul chenarului anume destinat, de către solicitant, în faţa funcționarului consular. Formularul de cerere este gratuit şi poate fi procurat la Secţia consulară a Ambasadei României la Kiev şi la oficiile consulare ale României în Ucraina, denumite în continuare MD/OC, sau descărcat de pe internet.
 (4) Paşaportul solicitantului sau, după caz, documentul de călătorie pentru minor va avea o valabilitate mai mare de 2 ani de la momentul solicitării.
(5)  Documentele care atestă că solicitantul locuieşte legal în zona de frontieră, de cel puţin 3 ani, sunt cele prevăzute în anexa nr.2 la Acord.
(6) În funcţie de scopul deplasării, actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune, prevăzute în Anexa nr.2 la Acord, sunt următoarele:
      a) Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor: declaraţie pe propria răspundere în care se specifică gradul de rudenie cu persoana vizitată sau invitaţie din partea rudelor din România;
      b) Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală: declaraţie pe proprie răspundere în care se specifică diagnosticul şi necesitatea efectuării tratamentului medical în România sau atestat medical din care să reiasă diagnosticul sau recomandarea de tratament în România;
      c) Participarea la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific, cultural, medical, sportiv, mass media sau în domeniul educaţiei: declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă continuitatea activităţilor sau scrisoare din partea organizatorilor evenimentului, din care să reiasă continuitatea activităţilor, precum şi perioada pentru care acţiunile ar urma să se desfăşoare;
      d) Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea unor activităţi de sprijin economic: declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică denumirea şi datele de contact ale persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul de promovare şi de sprijin economic, precum şi perioada în care acţiunile ar urma să se desfăşoare, sau scrisoare din partea persoanei juridice care organizează evenimentele, din care să reiasă caracterul regulat al promovării şi sprijinului economic, respectiv perioadele în care acţiunile ar urma să se desfăşoare;
      e) Rezolvarea problemelor de natură juridică: declaraţie pe propria răspundere în care se explică problema ce urmează a fi soluţionată sau citaţie/invitaţie din partea organului judiciar sau administrativ competent să soluţioneze cauza;
      f)  Vizitarea mormintelor rudelor: declaraţie pe proprie răspundere privind relaţia de rudenie între solicitant şi persoana decedată, precum şi localitatea unde se află mormântul vizitat sau corespondenţă/adeverință eliberată de administrația cimitirului și certificate de stare civilă din care să rezulte relaţia de rudenie;
      g) Alte motive întemeiate: declaraţie pe proprie răspundere în care să fie explicat, în mod detaliat, motivul şi temeinicia lui; se vor anexa acte doveditoare ale temeiniciei motivului, în măsura în care există.
 (8) Pentru minori, cererea pentru eliberarea unui PMT va fi însoțită, după caz, și de următoarele documente:
a)  buletinul de identitate, în cazul în care minorul deţine un astfel de document;
b) paşapoartele părinţilor sau procură notarială din partea părintelui care nu este prezent la ghişeu;
c)  certificatul de naştere al minorului;
d)   buletinele de identitate ale ambilor părinţi;
e)  declaraţia pe proprie răspundere a părinţilor minorului, al cărei model este prevăzut în anexa nr.3 la prezenta Procedură, prin care îşi dau acordul pentru eliberarea unui PMT, care va fi semnată de ambii părinţi, în faţa funcţionarului consular, sau va fi autentificată notarial, în cazul părintelui care nu este prezent la ghișeu;
f)  declaraţiile pe proprie răspundere privind motivele solicitării unui PMT, conform alin.(6), vor fi semnate în faţa funcţionarului consular, de ambii părinți sau, după caz, de împuternicitul legal, și vor avea înscrisă menţiunea că minorul va fi însoţit pe timpul călătoriei în România.


Art. 2. Fluxul de preluare şi examinare a cererilor pentru eliberarea permiselor de mic trafic de frontieră

(1) Cererea pentru eliberarea unui PMT, însoțită de documentele prevăzute la art.1 alin.(3)-(6), se depune personal la autoritățile române prevăzute la art.1 alin.(2) teza a II-a din prezenta Procedură.
(2) Toate documentele vor fi prezentate în original şi copie. Documentele de identitate, de călătorie, de stare civilă, precum și actele care dovedesc motivele întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei comune vor fi depuse în copie, tradusă în limba română și legalizată, după caz, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT, declarațiile pe proprie răspundere, semnate în fața funcționarului consular sau autentificate notarial, vor fi depuse în original.
(3) Pentru confirmarea domiciliului în zona de frontieră, vor fi verificate listele localităţilor din zona de frontieră, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr.1 la Acord.
(4) Odată cu dosarul de cerere pentru eliberarea unui PMT, vor fi preluate și datele biometrice, respectiv imaginea facială, semnătura electronică și amprentele digitale. Semnătura electronică se preia numai în cazul solicitanților cu vârstă de peste 14 ani. Prelevarea amprentelor digitale este obligatorie începând cu vârsta de șase ani.
 (5) Dosarul de cerere se preia la ghişeu în cazul în care solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute  la alin.(1)-(4), documentaţia prezentată este completă, iar formularul de cerere pentru eliberarea unui PMT a fost completat corect şi integral.
(6) După preluarea cererii și a datelor biometrice, solicitantului i se comunică termenul şi modalitatea în care va putea intra în posesia PMT, în cazul soluționării favorabile a cererii sale, respectiv ulterior personalizării documentului său.

 (9) În cazul în care funcționarul consular apreciază că sunt necesare clarificări suplimentare care privesc elemente relevante în luarea unei decizii, acesta poate contacta atât solicitantul de PMT, cât şi invitatorul sau persoana fizică ori instituția din România menționată în actele doveditoare.
Процедура видачі дозволів малого прикордонного руху,
збереження та опрацювання інформації яку буде отримано під час оформлення дозволів малого прикордонного руху
для іноземців резидентів прикордонних  територій України (Процедура)


Стаття 1 – Зміст документів необхідних для видачі дозволу малого прикордонного руху

(1)             Дозвіл малого прикордонного руху (далі дозвіл МПР) видається іноземцям резидентам прикордонних територій України відповідно до умов зазначених в Угоді підписаною Урядом Румунії та Кабінетом Міністрів України про малий прикордонний рух, в Києві, 2 жовтня 2014 року, (далі Угода), та відповідно до Процедури, на основі документів передбачені п. (2)-(8).

 (2) Заяви на отримання дозволу малого прикордонного руху, зразок якої є зазначеним в Додатку нр. 1 до Процедури, заповнюється та підписується заявником в середині призначеної графи для підпису, в присутності консульського чиновника. Анкети видаються безкоштовно в Консульському відділі Посольства Румунії в Києві та в консульських установах Румунії в України або можна завантажити  з веб сайтів зазначених дипломатичних установ.
 (4) Закордонний паспорт заявника або проїздний документ дитини, повинні бути дійсні більше двох років з дня подачі заяви.
 (5)  Документи які підтверджують що заявник проживає в прикордонні не менше трьох років є зазначені в Додадку нр. 2 до Угоди

 (6) В Додатку нр. 2 до Угоди визначені документи, які підтверджують обгрунтовані цілі регулярних поїздок, а саме:
a) Підтримання родинних відносин шляхом відвідуванням родичів: особиста декларація під власну відповідальність заявника про наявність родичів у Румунії, із зазначенням родинного зв`язку або запрошення від родичів з Румунії;
 b)  Супровід родичів для забезпечення медичного догляду: особиста декларація заявника щодо діагнозу та необхідність проведення лікування в Румунії або медична довідка з якої випливає діагноз та рекомендації на проведення лікування в Румунії;
c)Участь в програмах економічного, наукового, комерційного, культурного, охорони здоров'я, спортивного, освітянського обміну: особиста декларація заявника в якій зазначаються контактні дані юридичної особи яка організовує дійства та період впровадження  проектів або лист в оригіналі від організаторів заходу, в якому вказуються впровадження  проектів, та період проведення наступних заходів;
d)Просування економічних інтересів і впровадження програм економічної підтримки: особиста декларація заявника в якій зазначаються контактні дані юридичної особи яка організовує дійства, які мають характер просування та підтримки економічних інтересів, та період протягом якого організовуватимуться дійства або лист в оригіналі від юридичної особи, яка організовує заходи, з якого випливає характер економічного просування та підтримки та період протягом якого організовуватимуться дійства;
e)  Розв’язання проблем судового характеру: особиста декларація заявника в якій пояснюється проблема яка буде вирішуватись або повістка/запрошення від судового або адміністративного органу, компетентного для розгляду справи;
f)  Відвідування могил родичів: особиста декларація про родинний зв’язок заявника та загиблою особою із зазначенням місця розташування могили або переписка, яка засвідчує сімейний зв’язок;
g)  Інші обґрунтовані причини: особиста декларація заявника в якій пояснюється детально причину та її обґрунтування, додаватимуться відповідні акти які підтверджують причину, якщо існують.

 (8) Для неповнолітніх осіб, заява на отримання дозволу малого прикордонного руху подається з наступними документами:
a)  паспорт громадянина України, якщо неповнолітній заявник має такий документ;
b)  паспорти батьків або довіреність батька який не є присутнім в консульстві;
c)  свідоцтво про народження дитини;
d)  паспорти громадянина України обидвох батьків;
e) заява/декларація батьків, зразок якої зазначений в Додатку нр. 3 до Процедури, про згоду видачі дозволу МПР, підписана батьками перед консульським чиновником або  нотаріально завірена, якщо один з батьків не є присутнім  при подачі документів;
f)  заяви/декларації батьків щодо цілі поїздок, відповідно до пункту 6,  підписаними батьками перед консульським чиновником або законного представника з зазначенням що неповнолітний громадянин буде у супроводі, під час поїздки до Румунії.

Ст. 2. – Процедура подачі та розгляду заяв на отримання дозволів МПР

(1) Заява на отримання дозволу МПР, разом з документами передбаченими ст.1 п. (3)-(6), подається особисто румунським органам влади, зазначених ст.1 п.(2) п. a II-a Процедури
(2) Всі документи подаються в оригіналі та копіях. Паспорти, документи про цивільний стан, та ті які пітверджують обгунтовані цілі поїздок подаються в копіях, з нотаріально завіреним перекладом румунською мовою, або заяви/декларації підписані перед консульським чиновником  або нотаріально завірені, приймаються в оригіналі.
 (3) Для пітвердження прописки в прикордонній території звірятимуть список населених пунктів прикордоння, зазначений в Додатку нр. 1 до Угоди.
(4) Разом з документами на отримання дозволу МПР будуть здаватись біометричні дані, тобто форма обличчя, електронний підпис та відбиток пальців. Електронний підпис здається особами віком від 14 років. Відбитки пальців здаються особами віком від 6 років.
(5) Документи приймаються якщо заявник дотримується умов передбачених п.(1)-(4), документація є в повному обсязі, анкета на отримання дозволу МПР правильно і вірно заповненна.
(6) Після подачі документів та біометричних даней, заявнику повідомляють сроки та можливість отримання дозволу МПР, в разі позитивного вирішення заяви.
(9) Якщо консульський чиновник вважає що необхідно отримати додаткові пояснення для  аспектів важливих у прийняті певного рішення, він зможе
зв`язатися з заявником або з особою/установою з Румунії, яка зазначена в документах.


  

Nr. dosar ……………………………………….
Nr. înregistrare ………………………………
Data programării …………………………..
 

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AMBASADA / OFICIUL CONSULAR

……………………………………………………

 

Cheia …………………………….
Data ………………………………
 
               Anexa nr.2Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5285
 
 


CERERE
pentru obţinerea unui permis de mic trafic de frontieră
(SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE)
 

    Am mai intrat în România
 
Subsemnatul / Subsemnata
Nume şi prenume:                                                                                                                    pentru copii
Numele anterior, dacă este cazul:
Numele părinţilor
Tata:
Mama:                                                       
Data naşterii:  zz           ll    aaaa    
Locul naşterii
Ţara:
Localitatea:
Cetăţenia:
Sex:  M     F
Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, divorţat, văduv):
Profesia:
Ocupaţia:
Paşaport
Seria:
Nr.:
Eliberat de:
Paşaport eliberat la data de:
zz          ll             aaaa            
Paşaport valabil până la data de:
zz          ll             aaaa            
Adresa de reşedinţă
Localitatea ……………………………………………………………… strada ………………………………………………………………………………………
Nr. …………………… Bloc nr. ………………… Et. ……….. Ap. …………… Judeţ ……………………………… Tel. ………………………………
Adresa de corespondenţă
Localitatea ……………………………………………………………… strada ………………………………………………………………………………………
Nr. …………………… Bloc nr. ………………… Et. ……….. Ap. …………… Judeţ ……………………………… Tel. ………………………………
Solicit eliberarea permisului de mic trafic de frontieră pentru următoarele motive:
     Menţinerea relaţiilor de familie prin vizitarea rudelor;
     Însoţirea rudelor pentru acordarea de asistenţă medicală;
     Participare la programe în domeniul economic şi schimburi în domeniile economic, ştiinţific,   
     cultural, medical, sportiv, mass media, sau în domeniul educaţiei;
     Promovarea unor interese economice şi desfăşurarea de activităţi de sprijin economic;
     Rezolvarea unor probleme de natură juridică;
     Vizitarea mormintelor rudelor;
     Alte motive întemeiate.
Adresa pe perioada şederii în România
Localitatea ……………………………………………………………… strada ………………………………………………………………………………………
Nr. …………………… Bloc nr. ………………… Et. ……….. Ap. …………… Sector/Judeţ …………………… Tel. .……………………………
Datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate de către Ministerul Afacerilor Externe, inclusiv de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, prin exercitarea prerogativelor de autoritate publică, în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Ambasadei/Consulatului General /Consulatului României la ………………… sau Ministerului Afacerilor Externe al României.
Data: zz            ll             aaaa  20      
Semnătura solicitantului/
reprezentantului legal:


Номер папки ……………………………………….
Реєстраційний нр. ………………………………
Дата прийому …………………………..
 

Румунія
Міністерство Закордонних Справ

Посольство / Генеральне Консульство

……………………………………………………

 

Ключ …………………………….
Дата ………………………………
 
 


Авторизований оператор особистих даней нр. 5285
 

ЗАЯВА
на отримання дозволу малого прикордонного руху
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ)
 

    Був/була в Румунію
 
Прізвище та ім’я:                                                                                                           
для дітей
Попередні прізвища:
Ім’я
батьків
Батько:
Мама:                                                       
Дата народження:                                                    (день, місяць, рік)
Місце народження
Країна:
Населений пункт:
Громадянство:
Стать:  Ч         Ж
Сімейний стан (не/одружена/ий, розлучена/ий, вдова/вдівець):
Професія:
Посада:
Паспорт
Серія:
Нр.:
Виданий:
Паспорт виданий: дата
дд          мм               рррр                
Паспорт дійсний до: дата
дд          мм               рррр
Адреса проживання:
Населений пункт ………………………вул.……………………………………………………………………
Нр. …………………… Дім нр.. ………………… Ет.. ……….. Кв.. …………..............................................
Район ……………………………Область. ………………………Телефон………..........................................
Адреса для переписки
Населений пункт ……………………………………………вул.……………………………Нр. ……… Дім.... Ет.. … Кв.. …Район ………………………Область. ……..........................Тел.……….....................................
Прошу надати мені дозвіл малого прикордонного руху зважаючи на:
     Підтримання сімейних відносин шляхом відвідуванням родичів;
     Супровід родичів для забезпечення медичного догляду;
     Участь в програмах економічного, наукового, комерційного, культурного, охорони здоров'я, спорту, освітянського обміну ;
     Просування економічних інтересів і впровадження програм економічної підтримки;
     Розв’язання проблем судового характеру;
     Відвідування могил родичів;
     Інші обґрунтовані причини.
Адреса на період перебування в Румунії
Населений  пункт……………………………………………………………вул.………………………………………………………………………………………
Нр.. …… Дім нр. ………………… Пов.. ……….. Кв. …………… Повіт/Сектор …………………… Тел. .……………………………
Особисті дані зазначені в анкеті використовуються Міністерством закордонних справ, в тому числі дипломатичними представництвами та консульськими установами Румунії, шляхом здійснення державної влади, в суворій відповідності з положеннями Закону 677 / 2001 із змінами і доповненнями. Ви можете скористатися своїми правами доступу та контролю використання ваших персональних даних, як це передбачено Законом no.677 / 2001, на підставі письмового запиту, датованого і підписаного, поданої в Посольстві / Генеральному консульстві / Консульстві Румунії в ..................... або Міністерстві закордонних справ Румунії.

Дата:дд             мм             рр  20    
Підпис заявника/
Законного представника:

Надпись: CERERE
pentru eliberarea unui permis de mic trafic de frontieră
(SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE)

ЗАЯВА
на отримання дозволу малого прикордонного руху
(ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ) 


Надпись: Nr. dosar (Номер папки) ………………………………

Nr. înregistrare (Реєстраційний нр.) …………………

Data programării (Дата прийому) …………………….

      
Надпись: Cheia (Ключ) …………………..
Data (Дата) …………………….
Надпись:    Operator de date cu caracter personal notificat sub numărul 5285
(Авторизований оператор особистих даней нр. 5285)
 


DECLARAŢIE
în vederea eliberării unui permis de mic trafic de frontieră pentru majori


Subsemnatul/a ___________________________________________________________________, domiciliat/ă în ___________________________________________________________________, posesor/posesoare al/a paşaportului seria ________________, nr.______________________, emis de________________________________, la data de ______________________________, având codul de identificare personal ________________________________, conștient/ă de sancțiunile pentru falsul în declarații, prevăzute de legislația penală aplicabilă, declar pe propria răspundere următoarele:

Solicit eliberarea unui permis de mic trafic de frontieră pentru a mă deplasa în România, în mod frecvent, pentru următorul motiv întemeiat (se va explica motivul ce stă la baza solicitării): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Totodată, declar că am asigurate pe perioada şederii în România cheltuielile de cazare, hrană, transport şi eventualele cheltuieli medicale sau / şi de repatriere.
Dau această declaraţie, fiind necesară pentru eliberarea permisului de mic trafic de frontieră, în baza Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră.

Semnată astăzi, ______________________, la Ambasada/Consulatul General al României la ____________________________________________________________________________


Semnătura _________________________


                                                                      

DECLARAŢIE
în vederea eliberării unui permis de mic trafic de frontieră pentru minori


Subsemnatul ___________________________________________________________________, domiciliat în ___________________________________________________________________, posesor al paşaportului seria ________________, nr._________________________________, emis de________________________________, la data de ______________________________, având codul de identificare personal __________________________________________________,
şi
Subsemnata ___________________________________________________________________, domiciliată în ___________________________________________________________________, posesoare a paşaportului seria ________________, nr._________________________________, emis de________________________________, la data de ______________________________, având codul de identificare personal __________________________________________________,

Conștienți de sancțiunile pentru falsul în declarații, prevăzute de legislația penală aplicabilă, declarăm pe propria răspundere că suntem de acord ca fiului nostru/ fiicei noastre minor/e (nume, prenume, data şi locul naşterii, cod identificare personal) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________să i se elibereze un permis de mic trafic de frontieră.


Semnată astăzi, ______________________, la Ambasada/Consulatul General al României la ____________________________________________________________________________


Semnături: _________________________
                   _________________________ 

ДЕКЛАРАЦІЯ
на отримання дозволу малого прикордонного руху
для дорослих
Прізвище та ім’я:                                                                                                                    _________________________________________________________________, адреса постійного проживання __________________________________________________________________, Паспорт                                               Серія:                                    
Нр.______________________, виданий: ______________________________, дата видачі ______________________________, ідентифікаційний номер ________________________________, ознайомлений з законними наслідками відповідного діючого кримінального законодавства Румунії щодо неправдивих показань та декларацій, зазначаю під власною відповідальність наступне:
Прошу видати мені дозвіл малого прикордонного руху для частих поїздок до Румунії, зважаючи на наступні обґрунтовані причини (будь ласка, поясніть причину вашого запиту): _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Також заявляю, що під час перебування в Румунії маю забезпечені умови для проживання, харчування, транспорту і можливі медичні витрати та / або витрати пов’язані з репатріацією. Складаю цю декларацію задля отримання дозволу малого прикордонного руху, відповідно до Угоди між Урядом Румунії та Кабінетом Міністрів України про малий прикордонний рух.

Подано сьогодні______________________, в Посольстві/Генеральному Консульстві Румунії в_______________________________.


Підпис _________________________
ДЕКЛАРАЦІЯ
на отримання дозволу малого прикордонного руху
для дітей

Прізвище, ім’я (батько) _____________________________________________, постійне місце проживання __________________________________________,
закордонний паспорт серія ______________, нр.________________________, виданий_________________________, дата видачі паспорту ______________, ідентифікаційний номер _____________________________________________,
та
Прізвище, ім’я (мама) _____________________________________________, постійне місце проживання __________________________________________,
закордонний паспорт серія ______________, нр.________________________, виданий_________________________, дата видачі паспорту ______________, ідентифікаційний номер _____________________________________________,
ознайомлені зі законними наслідками відповідного діючого кримінального законодавства Румунії щодо неправдивих показань та декларацій, пітверджумо що згідні  щоб нашій дочці/синові  (прізвище, ім’я, дата і місце народження, ідентифікаційний номер)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________був виданий дозвіл малого прикордонного

Подано сьогодні______________________, в Посольстві/Генеральному Консульстві Румунії в_______________________________.Підписи _________________________
               _________________________


ACORD
din 2 octombrie 2014
între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 1 din 5 ianuarie 2015
     Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, denumite în continuare părţi contractante,
    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.931/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontieră la frontierele terestre externe ale statelor membre şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei Schengen,
    având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1.932/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie,
    dorind să dezvolte în continuare colaborarea bilaterală conform prevederilor Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina, semnat la Constanţa la 2 iunie 1997,
    având în vedere faptul că este în interesul Uniunii Europene să se asigure că frontierele cu vecinii săi nu constituie o barieră în calea comerţului, a schimburilor sociale şi culturale sau în calea cooperării regionale şi că Uniunea Europeană ia în considerare introducerea regimului de călătorii fără vize pentru cetăţenii Ucrainei,
    dorind să dezvolte relaţiile de natură strategică şi să consolideze cooperarea româno-ucraineană în toate domeniile,
    în vederea introducerii unor facilităţi mutuale la frontieră pentru rezidenţii din zona de frontieră,
    au convenit asupra următoarelor:

    Art. 1 - (1) Prezentul acord reglementează regimul juridic privind micul trafic la frontiera comună a statelor părţilor contractante.
    (2) În sensul prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi astfel:
    a) mic trafic de frontieră - trecerea frecventă a frontierei de stat comune terestre de către rezidenţii în zona de frontieră a statului unei părţi contractante care intenţionează să rămână în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau economic, care, conform legislaţiei naţionale a statului celeilalte părţi contractante, nu reprezintă o activitate lucrativă remunerată, pentru o perioadă care să nu depăşească limitele stabilite prin prezentul acord;
    b) zona de frontieră - teritoriul unităţilor administrative ale statelor părţilor contractante menţionate în anexa nr. 1 a prezentului acord, situat la o distanţă care nu depăşeşte 30 km faţă de frontiera comună; dacă o parte a unei astfel de unităţi administrative este situată la o distanţă între 30 şi 50 km de frontieră, aceasta este considerată ca făcând parte din zona de frontieră;
    c) permisul de mic trafic de frontieră (denumit în continuare permis) - documentul care dă dreptul rezidenţilor în zona de frontieră să treacă frontiera comună a statelor părţilor contractante în regim de mic trafic de frontieră, în limitele stabilite de prezentul acord;
    d) rezidenţi în zona de frontieră - persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră a statelor părţilor contractante; prevederile prezentului acord se aplică şi celuilalt soţ şi copiilor lor minori sau majori aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc în mod legal de mai puţin de 3 ani în zona de frontieră.
    Art. 2 - (1) Rezidenţii în zona de frontieră pot trece frontiera de stat comună în conformitate cu regimul micului trafic de frontieră în următoarele condiţii:
    a) sunt în posesia permisului de mic trafic de frontieră şi a paşaportului valabil sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului;
    b) nu sunt consideraţi a reprezenta o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante ori ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
    c) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.
    (2) Autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante efectuează controale la intrare şi la ieşire asupra rezidenţilor în zona de frontieră, pentru a se asigura că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (3) Pe permisele de mic trafic de frontieră eliberate potrivit regimului micului trafic de frontieră nu se aplică ştampile de intrare sau de ieşire.
    Art. 3 - Permisul eliberat de către autorităţile competente ale statului unei părţi contractante îndreptăţeşte titularul acestuia să treacă frontiera comună a statelor părţilor contractante şi să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat pentru o perioadă care nu poate depăşi 90 (nouăzeci) de zile de la data fiecărei treceri a frontierei, indiferent de frecvenţa acestor treceri.
    Art. 4 - (1) Permisul de mic trafic de frontieră conţine:
    a) titlul "Permis de mic trafic de frontieră" în limbile română şi ucraineană şi numărul acestuia;
    b) fotografia titularului permisului de mic trafic de frontieră;
    c) numele, prenumele, data şi locul naşterii, sexul, cetăţenia şi domiciliul titularului permisului de mic trafic de frontieră;
    d) autoritatea care a eliberat permisul de mic trafic de frontieră, data şi locul eliberării, perioada de valabilitate şi, după caz, semnătura şi ştampila autorităţii emitente;
    e) zona de frontieră în care titularul permisului de mic trafic de frontieră este autorizat să circule;
    f) seria şi numărul paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului;
    g) menţiunea că titularul permisului nu este autorizat să se deplaseze în afara zonei de frontieră şi că orice abuz va fi sancţionat conform prevederilor art. 9 al prezentului acord.
    (2) În cazul în care nu sunt titulari de paşapoarte individuale, datele personale de identificare ale minorilor rezidenţi în zona de frontieră pot fi înscrise în paşaportul unuia dintre părinţi, în conformitate cu dispoziţiile în materie ale legislaţiei naţionale aplicabile.
    (3) Permisul de mic trafic de frontieră conţine elementele de securitate şi specificaţiile tehnice prevăzute de reglementările în vigoare ale statelor părţilor contractante.
    Art. 5 - (1) Rezidenţilor în zona de frontieră le poate fi eliberat permisul de mic trafic de frontieră cu valabilitate de la 2 la 5 ani, fără a putea depăşi perioada de valabilitate a paşaportului titularului sau, după caz, a documentului de călătorie al minorului, în următoarele condiţii:
    a) sunt în posesia unui paşaport valabil sau, după caz, a unui document de călătorie valabil al minorului;
    b) prezintă documente care atestă că locuiesc în mod legal, de cel puţin 3 ani, în zona de frontieră şi că există motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei de stat comune, în temeiul regimului privind micul trafic de frontieră, conform prevederilor anexei nr. 2 a prezentului acord;
    c) nu reprezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale statelor părţilor contractante sau ale oricăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
    d) nu fac obiectul unei expulzări sau interdicţii ori împotriva lor nu au fost introduse alerte în bazele de date ale statelor părţilor contractante, cu scopul de a le fi refuzată intrarea.
    (2) Pentru eliberarea permiselor de mic trafic de frontieră nu se percep taxe.
    (3) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante eliberează permisul de mic trafic de frontieră în cel mai scurt timp, de regulă în 30 (treizeci) de zile calendaristice, fără a putea depăşi un termen de 60 (şaizeci) de zile calendaristice de la data primirii cererii cu toate documentele justificative necesare.
    (4) Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi regulile privind păstrarea şi prelucrarea datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră vor fi stabilite de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, în conformitate cu legislaţia lor naţională.
    (5) Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante desemnate să primească cererile şi să elibereze permisele de mic trafic de frontieră sunt menţionate în anexa nr. 3 a prezentului acord.
    (6) Pentru asigurarea implementării corespunzătoare a acordului, fiecare parte contractantă va deschide, pe bază de reciprocitate, un nou oficiu/birou consular pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Locaţia precisă a fiecărui oficiu/birou consular va fi comunicată celeilalte părţi prin canale diplomatice.
    (7) părţile contractante fac schimb de specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră cu 30 (treizeci) de zile înainte de introducerea acestora în circulaţie. În cazul introducerii unor noi specimene sau a modificării acestora, părţile contractante se notifică reciproc, imediat, pe cale diplomatică, şi pun la dispoziţie noile specimene ale permiselor de mic trafic de frontieră.
    Art. 6 - (1) Trecerea frontierei de stat comune de către rezidenţii în zona de frontieră în regim de mic trafic de frontieră se face prin punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional, precum şi prin punctele speciale deschise pentru micul trafic de frontieră.
    (2) Trecerea frontierei de stat comune în condiţiile alin. (1) se realizează în conformitate cu programul de lucru convenit de către autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante.
    (3) În situaţii excepţionale, autorităţile de frontieră ale statelor părţilor contractante pot stabili ca trecerea frontierei de stat comune în regim de mic trafic să se desfăşoare şi prin alte locuri decât cele stabilite în acest sens sau în alte intervale orare.
    (4) Înfiinţarea unor noi puncte de mic trafic de frontieră, deschiderea şi închiderea acestora şi, de asemenea, limitarea temporară a circulaţiei prin aceste puncte se realizează cu respectarea legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor contractante.
    Art. 7 - (1) Rezidenţii în zona de frontieră, care trec frontiera de stat comună în regim de mic trafic de frontieră, se supun controlului de frontieră în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecărei părţi contractante.
    (2) Autorităţile competente ale statului fiecărei părţi contractante au dreptul să refuze intrarea sau să reducă termenul de şedere pe teritoriul statului lor a rezidenţilor în zona de frontieră a statului celeilalte părţi contractante, care trec frontiera de stat comună în regim de mic trafic de frontieră, în conformitate cu legislaţia naţională a statului fiecăreia dintre părţile contractante. Persoana respectivă va fi informată despre decizia adoptată.
    Art. 8 - (1) Pierderea, deteriorarea sau furtul permisului de mic trafic de frontieră pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante trebuie să fie declarate fără întârziere de către titular la autoritatea de frontieră care a efectuat controlul la intrare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea de frontieră eliberează un certificat din care să rezulte că frontiera de stat comună a fost trecută pe baza unui permis de mic trafic de frontieră valabil. Părţile contractante recunosc de comun acord că un asemenea certificat este un document care dă dreptul titularului său să treacă neîntârziat frontiera de stat comună pentru a se reîntoarce pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante.
    (3) În cazul găsirii documentelor furate/pierdute, acestea vor fi înaintate, cât mai curând posibil, autorităţii emitente.
    Art. 9 - (1) Pe durata şederii pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante în cadrul regimului micului trafic de frontieră, rezidenţii în zona de frontieră sunt obligaţi să respecte legislaţia statului respectiv.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor în vigoare care reglementează regimul micului trafic de frontieră se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiilor statelor părţilor contractante.
    (3) Rezidenţii în zona de frontieră care încalcă regimul micului trafic de frontieră stabilit prin prezentul acord şi faţă de care s-a luat hotărârea îndepărtării de pe teritoriul statului respectiv vor fi readmişi pe teritoriul statului părţii contractante în care locuiesc legal, în conformitate cu procedura prevăzută de legislaţia naţională a statelor părţilor contractante.
    Art. 10 - Nicio prevedere a prezentului acord nu aduce atingere în vreun fel drepturilor dobândite şi obligaţiilor asumate de oricare dintre statele părţilor contractante, decurgând din alte instrumente juridice internaţionale la care acestea sunt parte.
    Art. 11 - Eventualele diferende în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluţionează prin consultări de către autorităţile competente ale statelor părţilor contractante sau pe cale diplomatică.
    Art. 12 - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul acord.
    Art. 13 - (1) Prezentul acord se încheie pentru o durată nedeterminată şi intră în vigoare în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante şi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.
    (2) Oricare dintre părţile contractante poate denunţa prezentul acord printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Denunţarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.
    (3) Oricare dintre părţile contractante poate suspenda aplicarea prezentului acord sau numai a unor prevederi ale acestuia, din motive legate de protecţia siguranţei naţionale, apărarea ordinii publice sau ocrotirea sănătăţii publice, printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi contractante pe cale diplomatică. Suspendarea produce efecte în a 30-a (treizecea) zi de la data primirii unei astfel de notificări de către cealaltă parte contractantă.
    (4) Părţile contractante pot conveni de comun acord eventuale modificări sau completări ale prezentului acord, care vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la alineatul (1).

    Semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, în două exemplare originale, în limbile română, ucraineană şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, prevalează textul în limba engleză.

Pentru Guvernul României,
Victor-Viorel Ponta,
prim-ministru

Pentru Cabinetul de Miniştri al Ucrainei,
Arsenie Iaţeniuk,
prim-ministru

  

2 comentarii:

 1. O initiativa extraordinara ! In acest mod ,legal, romanii despartiti de granita se pot vizita reciproc si nelimitat.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. SALUT! LIPSA VIZELOR ESTE O ALTĂ ALTERNATIVĂ !!!

   Ștergere